Spelling

Wat is de juiste spelling?

SMS-jesms'jesms-je

Antwoord: sms'je


HAVO-niveauhavoniveauHAVO niveau

Antwoord: havoniveau


cadeauscadeauxkado's

Antwoord: cadeaus


lange termijnplanninglangetermijnplanninglange termijn planning

Antwoord: langetermijnplanning


toeëigenentoe eigenentoe-eigenen

Antwoord: toe-eigenen


hartenwensharte wenshartewens

Antwoord: hartenwens


secretaressendagsecretaressedagSecretaressedag

Antwoord: Secretaressedag


Tweede Paasdagtweede paasdagtweede Paasdag

Antwoord: tweede paasdag


inkoopprijsinkoopsprijsbeide goed

Antwoord: beide goed


hbo-niveauHBO-niveauHBO niveau

Antwoord: hbo-niveau

Bekijk de antwoorden